no-img

انتخاب

انتخاب محصول مورد نظر

افزودن به سبد

افزودن محصول به سبد خرید

پرداخت وجه

اتصال به درگاه و پرداخت وجه سفارش

پردازش در سایت

پردازش سفارش شما توسط مدیران

دریافت لینک

دریافت لینک دانلود حداکثر تا 24 ساعت

اطلاعیه های سایت

  • همکاری پویا کتاب تنها با انتشارات مبانی در خصوص چاپ کتاب همکاری می کند.
  • توجه پویا کتاب خدماتی از قبیل: صفحه آرایی، طراحی روجلد، تغییر عکس‌های خانم (مناسب کردن پوشش)، مشاروه در خصوص چاپ کتاب، .... ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر با مدیر سایت تماس حاصل فرمایید.
  • تخفیف عمومیبرای بهره مند شدن از تخفیف عمومی (برای نسخه های دانلودی) می توانید در زمان واریز وجه آنلاین از کد تخفیف newcustomer استفاده کنید (این کد قابلیت استفاده یک بار را فقط دارد) ؛ مبلغ تخفیف 20 هزار تومان برای خرید 50 هزار تومان به بالا می باشد.
  • درگاه پرداختفعلا در حال حاضر تنها درگاه زرین پال فعال می باشد.

تبلیغات

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی

تومان19,000

سرشناسه:صفرنژاد، مهری، ‏‫۱۳۶۸ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور:تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی : چشم‌اندازی به فدراسیون ورزش‌های همگانی/مولف مهری صفر‌نژاد.
‏مشخصات نشر:تهران: نشر توپ، 1397
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۳۲ ص.؛ ‏‫‎۲۱/۵×۱۴/۵ س‌م.
شابک:‏‫  978-600-7350-73-3
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ورزش — ایران — بازاریابیSports — Marketing — Iran
‏موضوع:ورزش — ایران — جنبه‌های اقتصادیSports — Economic aspects — Iran
موضوع:ورزش– ایران– برنامه‌ریزیSports– Iran– Planning
‏رده بندی کنگره:1397 4ت7ص/716GV
‏رده بندی دیویی:0698/796
‏شماره کتابشناسی ملی: 5220803

 

برای مشاهده 20 صفحه از داخل کتاب کلیک کنید.

استعلام کتابکتب رایگانمقاله یاب

توضیحات

ســازمانهای ورزشــی ماننــد بیشــتر ســازمانها و نهادهــای دیگــر حوزه‌ها بــرای بقــا و دوام در عرصه‌ی رقابــت بازاریابــی جهانــی بــه ســازمانی راهبــرد محـور تبدیـل شـدند، چـرا کـه تفکـر راهبـردی بازاریابـی، در جسـت و جـوی چرخه‌های زاینــده و پاینــده بــرای ســازمان اســت. توسـعه‌ی ورزش و تربیـت بدنـی بخـش مهمـی از توسـعه‌ی اقتصـادی_اجتماعـی در هـر جامعـهای اسـت و ارائه‌ی برنامه‌های راهبـردی بازاریابـی در بخشهـای مختلـف آن اهمیـت خاصـی دارد. دسـتاوردها و پیامدهـای توسعه‌ی ورزش دایرهای گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعـی میشـود، بـر ایـن مبنـا کـه پیـروزی پیوسـته‌ی ملتهـا در عرصه‌ی رقابتهـای ورزشـی، موضوعـی اساسـی اسـت.
در حـال حاضـر بازاریابـی ورزش ایـران ناشـناخته اسـت و ا گـر بتوانیـم ایـن موضـوع را بـه آنهـا بشناسـیم کمـک زیـادی بـه کل ورزش کرده‌ایـم. مـا بایـد بـه عنـوان یـک اقـدام عملـی تمـام هزینه‌هـای برگـزاری مسـابقات را از طریـق بازاریابـی فدراسـیون بدسـت آوریـم. در کل ۱۵ فدراسـیون در بازاریابـی فعـال هسـتند امـا بایـد به گونهای عمل کنیـم کـه باشـگاهها در رشـته‌های ورزشـی مختلـف در بازاریابـی فعـال شـوند؛ در حقیقـت بودجـه دولتـی همـان طور که از اسـمش پیداسـت یک کمک به حسـاب میآیـد و ا گـر فدراسـیونی نتوانـد اسپانسـر جـذب کنـد بـه مشـکل بـر میخـورد. ورزش یـک صنعـت اسـت و توسـعه بازاریابـی بایـد در ایـن صنعـت مــد نظــر باشــد. هــدف مــا ایــن اســت کــه مزایــای بهره‌منــدی از اسپانســر را
بــه فدراســیونها نشــان دهیــم و ارتبــاط نزدیکتــری بیــن فدراســیونها و ســازمانها و اسپانســرها برقــرار کنیــم و بایــد طــوری برنامه‌ریــزی کنیــم و بسـتری فراهـم شـود تـا فدراسـیونها بتواننـد از طریـق بازاریابی درآمد کسـب کنند.
در شـرایط تجـاری امـروزی، بازاریابـی دارای اهمیـت ویـژه ای میباشـد و در صـورت گزینـش نامناسـب و اشـتباه بازاریابـی، بـه جـای مثمـر ثمـر بـودن میتوانــد زیــان هنگفتــی بــه دنبــال باشــد. مجریــان در برخــورد بــا بازاریابــی دچــار نگرانــی میشــوند. آنهــا علاوه از خــود بازاریابــی، از بــه اجــرا غالبــا نرسـیدن طـرح بازاریابی‌شـان، واهمـه دارند. مجریان بعـد از راه انـدازی طرح بازاریابی‌شـان، از اینکـه شکسـت متوالـی داشـته باشـند نبایـد هراسـی بـه دل دهنـد. حـال بـا تدویـن و طراحـی اسـتراتژی بازاریابـی کـه پایـه‌ی برنامه‌ریـزی بازاریابــی یــک ســازمان اســت، بایــد بتوانیــم بصــورت علمــی و اســتراتژیک برنامـه بازاریابـی طراحـی کنیـم کـه هسـته موفقیـت هـر کسـب و کاری باشـد و سـازمان را بـه هـدف مطلوبـش نزدیـک میکنـد. برنامـه بازاریابـی طراحـی شـده بایـد دور از هـر خیالاتی و قابـل اجـرا بـوده و دارای زمـان بنـدی و شـرح و تقسـیم بنـدی دقیـق وظایـف باشـد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی”