no-img

انتخاب

انتخاب محصول مورد نظر

افزودن به سبد

افزودن محصول به سبد خرید

پرداخت وجه

اتصال به درگاه و پرداخت وجه سفارش

پردازش در سایت

پردازش سفارش شما توسط مدیران

دریافت لینک

دریافت لینک دانلود حداکثر تا 24 ساعت

اطلاعیه های سایت

  • همکاری پویا کتاب تنها با انتشارات مبانی در خصوص چاپ کتاب همکاری می کند.
  • توجه پویا کتاب خدماتی از قبیل: صفحه آرایی، طراحی روجلد، تغییر عکس‌های خانم (مناسب کردن پوشش)، مشاروه در خصوص چاپ کتاب، .... ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر با مدیر سایت تماس حاصل فرمایید.
  • تخفیف عمومیبرای بهره مند شدن از تخفیف عمومی (برای نسخه های دانلودی) می توانید در زمان واریز وجه آنلاین از کد تخفیف newcustomer استفاده کنید (این کد قابلیت استفاده یک بار را فقط دارد) ؛ مبلغ تخفیف 20 هزار تومان برای خرید 50 هزار تومان به بالا می باشد.

تبلیغات

بیش از صد ایده مفرح برای روزهای بارانی (سن ۵-۱۱ساله)

تومان15,000

 

سرشناسه:گرین، کریستین ، Green, Christine
‏عنوان و نام پديدآور:‫بیش از صد ایده مفرح برای روزهای بارانی (سن ۵-۱۱ساله) / مولف کریستین گرین‏‫ ؛ مترجمین لیلا ضرغام‌زنجانی، شهناز حاجی‌زاده.
‏مشخصات نشر:تهران: نشر توپ، 1397
‏مشخصات ظاهری:۱۳۴ص. : مصور‏‫.؛ 5/14 × 5/21 س‌م.
‏شابک:‏‫  978-600-7350-75-1
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:عنوان اصلی: ‏‫Wet playtimes : activities that are easy to prepare and that children will love, 2009.
موضوع:بازی‌های آموزشیEducational games
موضوع:آموزش ابتداییEducation, Elementary
‏شناسه افزوده    :ضرغام زنجانی، لیلا، ‏‫۱۳۵۶ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده    :حاجی‌زاده، شهناز، ‏‫۱۳۶۷ – ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره:1397 4گ2ب/1029LB
‏رده بندی دیویی:337/372
‏شماره کتابشناسی ملی:۵۲۲۵۶۸۲

 

برای مشاهده 20 صفحه داخل کتاب کلیک کنید.

10 در انبار

استعلام کتابکتب رایگانمقاله یاب

توضیحات

در هنـگام نوشـتن کتـاب، هـم معلـم (یـا ناظـر زمـان نهـار) و هـم دانـش آمـوز مدنظـر بودنـد. هـدف ایـن آمـوزش، تفریـح، و فراهـم کـردن روشهـای مفیـد بـرای سـرگرم نگـه داشـتن دانـش آمـوزان بـرای زمانهایـی کـه بـه علـت هوای بـد نمی‌تـوان بیـرون بـازی کـرد، اسـت، زمانی‌کـه همـه بایـد در داخـل باقـی بماننــد و ۱۵ دقیقــه میتوانــد بــرای معلمــان و دانــش آمــوزان زمــان بســیار بلنـدی بـه نظـر آیـد. بـازی کـردن بـرای رشـد و پیشـرفت کـودکان بسـیار مهـم اسـت و قطعـا دارای یـک نقـش اساسـی در زنگـی آنهـا میباشـد. بـازی بـه آنهـا ایـن مـوارد
یـاد میدهـد:
• دنیا آنها و اشیای درون آن
• یکپارچه شدن با هم سنین خود
• قبول کردن شکست و همچنین پیروزی
• روشهای مختلف برای بیان احساسات و عواطف خود
• بوسـیله بـازی، کـودکان میآموزنـد کـه میتوانند هر آنچـه که میخواهند شوند.
ایــن کتــاب بــه معلمــان و دســت انــدر کاران آمــوزش نوجوانــان نشــان میدهــد کــه آمــوزش میتوانــد و میبایســت عناصــری از تفریــح درون خــود داشـته باشـد، حتـی زمانیکـه الزم اسـت آنهـا در زیـر سـقف باقـی بماننـد.
اکثـر بازی‌هایـی کـه در ادامـه آمـده اسـت را میتـوان بـه راحتـی تغییـر داد تـا مناسـب سـن کـودک مخاطـب خـود شـود. تنهـا چیـزی کـه بایـد بـه خاطـر سـپرده شـود آن اسـت کـه هـدف ایـن کار تفریـح اسـت. منظـور مـا از کلمـه معلـم، فـرد بزرگسـالی اسـت کـه فعالیـت را سـاماندهی میکنــد. ایــن کار را میتــوان توســط دســتیاران آنهــا، ناظــران، لیدرهــای مدرســه، لیدرهــای گردشــی و ســایر افــراد بزرگســالی کــه بــا کــودکان ســروکار دارنــد انجــام داد.
اکثـر بازی‌هـا بـرای تمامـی روز قابـل انعطـاف هسـتند. بـازی کـردن آنهـا همیشـه نیـاز بـه روز بارانـی نـدارد!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیش از صد ایده مفرح برای روزهای بارانی (سن ۵-۱۱ساله)”